فیلم/ مهمترین محور محاسبه روز قیامت از نگاه حاج قاسم سلیمانی

فیلم/ مهمترین محور محاسبه روز قیامت از نگاه حاج قاسم سلیمانی

تشکیل کارگروه محرومیت زدایی در کمیته برگزاری کنگره شهدای استان یزد

تشکیل کارگروه محرومیت زدایی در کمیته برگزاری کنگره شهدای استان یزد