دو راهی استحصال آب های ژرف یا اصلاح الگوی مصرف

دو راهی استحصال آب های ژرف یا اصلاح الگوی مصرف

مراکز نگهداری غیر مجاز دام در یزد جمع آوری می شوند

مراکز نگهداری غیر مجاز دام در یزد جمع آوری می شوند