شناسه : 36173139


ساخت مجسمه مرحوم محقق داماد در اردکان انتقادات مردم این منطقه را به دنبال داشته است.

به گزارش یزدرسا،‌ اردکان امروز نوشت: اگر طراح وتمثیل ساز این اثر، اطلاعاتی کوتاهی ازپیشینه مرحوم محقق داماد را داشتند
مطمئنا ایشان تمثال گویا وبارزی از مرحوم محقق ارائه می نمودندکه هر رهگذری با اولین برخورد متوجه وجهه وصبغه مذهبی و روحانی ایشان می شد،
نه اینکه چهره محقق داماد را بصورت کاریکاتورگونه و اندام و بدن ایشان را با اندام، بدنساز مشهور آرنولد همسان طراحی وقالب گیری کند.

 


▪️عکس های فوق سمت چپ: تمثال استاد سیدمحمد محقق داماد
▪️سمت راست: تمثال سه تن ازشاگردان سید محمد محقق داماد
آدرس کوتاه :