محتوا با برچسب بیابان زایی.

عدم تخصیص اعتبار مصوب از محل سفر ریاست جمهوری برای بیابان‌زدایی

عدم تخصیص اعتبار مصوب از محل سفر ریاست جمهوری برای بیابان‌زدایی

امسال ۱۵ میلیارد تومان برای مقابله با بیابان‌زایی در یزد نیاز است

امسال ۱۵ میلیارد تومان برای مقابله با بیابان‌زایی در یزد نیاز است