محتوا با برچسب جشنواره هنر قرآنی دانش.

آغاز مرحله داوری جشنواره هنر قرآنی دانش در شهرستان های یزد

آغاز مرحله داوری جشنواره هنر قرآنی دانش در شهرستان های یزد

برگزاری کارگاه توجیهی اولین جشنواره هنر قرآنی دانش به صورت مجازی

برگزاری کارگاه توجیهی اولین جشنواره هنر قرآنی دانش به صورت مجازی