محتوا با برچسب حمید دهقان بنادکی`c سرپرست منطقه یک شهرداری یزد.

بیمارستان افشار یزد صاحب پارکینگ می شود

بیمارستان افشار یزد صاحب پارکینگ می شود