محتوا با برچسب سردار پورشمسی.

راه‌اندازی پلیس‌های تخصصی در ناجا زمینه برخورد با هر ناهنجاری را فراهم کرده است

راه‌اندازی پلیس‌های تخصصی در ناجا زمینه برخورد با هر ناهنجاری را فراهم کرده است

پیام سردار پورشمسی به مناسبت در گذشت هنرمند متعهد و بسیجی حامد زارع

پیام سردار پورشمسی به مناسبت در گذشت هنرمند متعهد و بسیجی حامد زارع