محتوا با برچسب سرمه چشم.

مسئولان در تصمیم گیری ها مصلحت آینده را در نظر بگیرند

مسئولان در تصمیم گیری ها مصلحت آینده را در نظر بگیرند

آمریکا از اسلامی که چشمش به پول و دلار باشد نمی‌ترسد

آمریکا از اسلامی که چشمش به پول و دلار باشد نمی‌ترسد