محتوا با برچسب شهردار منطقه سه یزد.

تعیین تکلیف زمین شهرک رزمندگان یزد در آینده نزدیک

تعیین تکلیف زمین شهرک رزمندگان یزد در آینده نزدیک

بلوار فضیلت به شریان ترافیکی قویتر تبدیل می شود

بلوار فضیلت به شریان ترافیکی قویتر تبدیل می شود