محتوا با برچسب طرح حمایت معیشت.

تغییر شناسایی مشمولان حمایت معیشتی با تصویب مجلس

تغییر شناسایی مشمولان حمایت معیشتی با تصویب مجلس