محتوا با برچسب قتل نفس.

سه متهم به قتل عمد از مجازات قصاص نفس رهایی یافتند

سه متهم به قتل عمد از مجازات قصاص نفس رهایی یافتند