محتوا با برچسب محمد جعفری.

آغاز برداشت بیدمشک در مهریز

آغاز برداشت بیدمشک در مهریز

برداشت بادام در مهریز به نصف کاهش یافت

برداشت بادام در مهریز به نصف کاهش یافت

اجرای آبیاری نوین در ۴۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی مهریز

اجرای آبیاری نوین در ۴۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی مهریز