محتوا با برچسب مسئولان کشور.

مسئولان با شجاعت و اهتمام غفلت‌های گذشته را جبران کنند

مسئولان با شجاعت و اهتمام غفلت‌های گذشته را جبران کنند