محتوا با برچسب 3.7درصد بیماران غیربومی یزد.

تنها 3.7 درصد از کل بیماران کرونایی یزد را غیربومی‌ها تشکیل می‌دهند

تنها 3.7 درصد از کل بیماران کرونایی یزد را غیربومی‌ها تشکیل می‌دهند