سرویس عکس سرویس عکس

اعضای شورای شهر یزد از رئیس شورای عالی نمایشی بسیج هنرمندان کشور تجلیل کردند