شناسه : 38044165
امنیت و معیشت


نارضایتی کردها از گروهکهای تروریست به خاطر ایجاد ناامنی و فرار سرمایه گذاران مشهود است.

به گزارش یزدرسا؛ نارضایتی مردم کردستان از گروه هاس تروریستی به خاطر ناامنی و فرار سرمایه در این منطقه مشهود است و مردم بیان می کنند که «امنیت نباشد، سرمایه گذاران به کردستان نمی آیند.»

 


Loading the player...

آدرس کوتاه :