سرویس عکس سرویس عکس

آئین افتتاح دوازدهمین نمایشگاه کتاب و مطبوعات محلی استان یزد