سرویس عکس سرویس عکس

آیین نخل گردانی عصر عاشورا؛ سنتی با قدمت ۴۰۰ساله در میبد