سرویس عکس سرویس عکس

بازدید رئیس سازمان حمل‌ و نقل بار و مسافر شهرداری یزد از دفتر یزدرسا

بازدید رئیس سازمان حمل‌ و نقل بار و مسافر شهرداری یزد از دفتر یزدرسا