شناسه : 1259860


در این حادثه با وارد شدن خسارت سنگین به خودروها ولی خوشبختانه تلفات جانی در برنداشته است اما حال بعضی از رانندگان وخیم اعلام شده است.
آدرس کوتاه :