شناسه : 36323359
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری خاتم :


رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری خاتم گفت: بسیاری از بندها و سازه های آبخیزداری در شهرستان خاتم آبگیری شدند.

به گزارش یزدرسا، رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری خاتم  با اعلام این خبر اظهار داشت: با عنایت به بارش های مطلوب بهار امسال و جاری شدن سیلاب درمسیل ها ورودخانه ها در بسیاری از مناطق شهرستان اغلب پروژه های آبخیزداری اجرا شده سنواتی از جمله بند های خاکی، سنگی ملاتی و پخش سیلاب آبگیری شد.

محمود نقیبی در ادامه با بیان اینکه بارندگی اخیرچاله های کشت مناطق جنگلکاری شهرستان آبگیری شد، گفت: در پی بارش رحمت الهی بهارسالجاری وبا توجه به حجم بارشها بخش زیادی ازچالهای کشت نهالکاری مناطق جنگلی در محدوده طرح صیانت از جنگلهای زاگرس، مرکز و جنوب ایران و پروژه های احیاء وغنی سازی جنگل درمحدوده حوزه  بالادست سد خوانسار در خاتم نیز آبگیری شده است.

 
آدرس کوتاه :