شناسه : 32283260
فعال دانشجویی:


عضو تشکل دانشجویان عدالتخواه دانشگاه فرهنگیان یزد بیان داشت: همانطورکه رهبر انقلاب فرموده اند باید دانشجو، دانشگاه و تشکل های دانشجویی جایگاه اصلی خود را که تصمیم سازی است پیدا کنند و بازیچه جریانات سیاسی نشوند.

عضو تشکل دانشجویان عدالتخواه دانشگاه فرهنگیان یزد در مصاحبه با  یزدرسا گفت: تشکل جنبش عدالتخواه دانشجویی برای تحقق مطالبه رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای شکل گرفت. آن مطالبه هم این بود که ایشان فرمودند عدالتخواهی لب انتظار ما از دانشجویان است.

زهیر حاجی حسینی با اشاره به فرا رسیدن روز دانشجو گفت: به نظر بنده روز دانشجو نباید فقط و فقط مختص ۱۶ آذر باشد که فقط یک روز یا نهایتاً یک هفته از آن یاد شود. به نظر بنده روز دانشجو روز یادآوری وظایف دانشجو وتشکلهای دانشجویی است.

وی تصریح کرد: عده ای در کشور سعی دارند روز دانشجو از ماهیت وهویت ضد استکباری خود تهی شده و آن را تبدیل به روز جشن ها وجنگ ها کنند. به زعم من روز دانشجو هر۳۶۵روز سال می باشد، یعنی دانشجویان باید در عرصه های مختلف کشور حضور دائمی و همیشگی داشته باشند.

حاجی حسینی بیان داشت: همانطورکه رهبر انقلاب فرموده اند باید دانشجو، دانشگاه و تشکل های دانشجویی جایگاه اصلی خود را که تصمیم سازی است پیدا کنند و بازیچه جریانات سیاسی نشوند.

این فعال دانشجویی تصریح کرد: متاسفانه هم اکنون تشکل های دانشجویی با مشکلی به نام بی آرمانی مواجه شده اند که بزرگ ترین خطر برای جریان دانشجویی است و شوربختانه این پروژه آرمان زدایی در دانشگاه باحمایت وپشتیبانی بعضی از مسوولین صورت گرفته است.

وی اذعان داشت: شما وقتی به سقف مطالبات دانشجویان در دانشگاه نگاه می کنید به این آرمان زدایی از دانشگاه پی می برید و این پروژه ای بود که تقریبا موفق شده است.
انتهای پیام/
آدرس کوتاه :