شناسه : 34459129


بخش عقدا از توابع اردکان استان یزد با راه اندازی مراکز اقامتی بوم گردی سعی در جذب گردشگر به این منطقه تاریخی دارد.
آدرس کوتاه :