سرویس عکس سرویس عکس

تولید جهادی ماسک و لباس ایزوله در زارچ و اشکذر

تولید جهادی ماسک و لباس ایزوله در زارچ و اشکذریزدرسا؛ به همت جمعی از بسیجیان دو شهر زارچ و اشکذر روزانه بیش از 2 هزار ماسک و لباس ایزوله تولید می شود.