شناسه : 36762477


اتاق اصناف میبد در خصوص خبر واکنش معاون اداره کل صمت به تخلفات رئیس اتاق اصناف میبد جوابیه صادر کرد.
آدرس کوتاه :