سرویس عکس سرویس عکس

حضور خدام رضوی در مسجد قل هواللهی یزد به روایت تصویر