سرویس عکس سرویس عکس

دوازدهمین نمایشگاه کتاب و مطبوعات محلی استان یزد


به گزارش یزدرسا، دوازدهمین نمایشگاه کتاب و مطبوعات محلی استان یزد که چند روز قبل گشایش یافت، در حال برگزاری است.