سرویس عکس سرویس عکس

دیدار صمیمی اصحاب رسانه استان یزد با فرمانده سپاه الغدیر

دیدار صمیمی اصحاب رسانه استان یزد با فرمانده سپاه الغدیر