شناسه : 38568888

عملیات بذرپاشی مراتع با پهپاد در مهریز آغاز شد


براي اولين بار در استان بذرپاشي آزمايشي با استفاده از پهبادتوسط يك شركت دانش بنيان و باهماهنگي بسيج سازندگي سپاه استان در مراتع شهرستان مهريز انجام گرفت.

به گزارش یزدرسا؛  رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان مهريز در اين خصوص گفت: در راستاي اجراي تفاهم نامه مشترك سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري كشور با فرماندهي بسيج سازندگي كشور و بر اساس تفاهم انجام يافته با بسيج در امر اجراي عمليات اصلاح و احياي مراتع استان با مشاركت نيروهاي بسيج مردمي عمليات بذر پاشي با استفاده از پهبادبراي اولين بار و به صورت آزمايشيدر مرتع امري ريگي اين شهرستان با بذور گونه هاي درمنه ، آنغوزه و ... انجام پذيرفت.

اين عمليات كه در حضور معاون فني،رييس و كارشناسان اداره مرتع و تعدادي از دامداران منظقه انجام شد شركت دانش بنيان سازنده اين دستگاه در توضيحات مبسوطي در رابطه با قابليت هاي دستگاه مذكور نسبت به تست و بذر پاشي در يك محدوده كوچك اقدام نمود 

 

باقري افزود: نظر به با توجه به كاهش هزينه ها و افزايش عملكرد مقرر گرديد در آينده نزديك اجراي اين عمليات در مراتعي كه شرايط مساعد را داشته باشند انجام گيرد.
آدرس کوتاه :