شناسه : 35988037


زاده رحمانی فرماندار بافق: تنها 300 متر دیگر از آسفالت باند دوم بزرگراه یزد_بافق باقی مانده است.
آدرس کوتاه :