شناسه : 36068109


صفحه اینستاگرام سردار جمیری تصویری از دیدار وی با سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی کشور را منتشر کرد.
آدرس کوتاه :