شناسه : 35979804


این عکس را ماجدی مدیر کل استاندارد یزد منتشر کرده است.

 یزدرسا،

 

 
آدرس کوتاه :