شناسه : 37785244


جمعی از بانوان یزدی با حضور در سازمان انتقال خون یزد در پویش نقش آفرینی بانوان در مشارکت اجتماعی اهدای خون شرکت کردند.

به گزارش یزدرسا،
آدرس کوتاه :