شناسه : 37711819


بانوان جهادگر اشکذری با دوخت ماسک به مبارزه با احتکار کنندگان می‌رود.

به گزارش یزدرسا تعدادی از بانوان گروه جهادی حوزه حضرت خدیجه شهرستان اشکذر قرار است ضمن فراگرفتن نحوه دوخت ماسک به صورت جهادی اقدام به تولید ماسک های بهداشتی جهت جلوگیری از بیماری کرونا کنند.
آدرس کوتاه :