شناسه : 37774577


مرغ‌های مرغداران بخصوص مرغ‌های آماده فروش‌شان درشرایط بدی به سرمی‌برند ومی‌بایست مسئولین استان سریعتر اقدام ومرغ آن‌ها رابا قیمت مصوب خریداری وآن‌ها را از ورشکستگی حتمی نجات دهند.

به گزارش یزدرسا، مرغ‌های مرغداران بخصوص مرغ‌های آماده فروش‌شان درشرایط بدی به سرمی‌برند ومی‌بایست مسئولین استان سریعتر اقدام ومرغ آن‌ها رابا قیمت مصوب خریداری وآن‌ها را از ورشکستگی حتمی نجات دهند.

با توجه به اینکه مرغداران استان یزد فاقدهرگونه زنجیره تولید وپشتیبانی‌اند،باخرید جوجه ۴۵۰۰تا ۵۰۰۰هزارتومان اکنون که مرغشان رسیده روز عزا وماتم آنها نیز فرارسیده زیرا با کمبودنهاده‌ها وتهیه آن در بازار آزاد باخرید ذرت۲۰۰۰تومانی و سویای۳۵۰۰تومانی وگرانی واکسن و افزایش تمام هزینه‌های جانبی به امیدبازارشب عید وایام نوروزهمه مشکلات رابه جان خریده و تولیدکردند اما اکنون بجای خوشحالی بایستی تاوان وجریمه تولید رابدهند!

دراین شرایط به جای نظارت متأسفانه روابط و دلالی جای ضوابط راگرفته واگر دولت به درستی ازمرغداران حمایت نکند صنعت مرغ نابود و درچندماه آینده استان مجددا با کمبود و افزایش قیمت مرغ مواجه خواهدشد.

ازسوی دیگر برخی از مرغداری‌ها اعلام کرده‌اند ازنگرفتن سهمیه ذرت وسویای خود ازسوی دولت به شدت ناراضی‌اند.
آدرس کوتاه :