سرویس عکس سرویس عکس

موج دوم حضور مردم در انتخابات مجلس


به گزارش یزدرسا، مردم یزد همزمان با مردم عزیزمان در سراسر کشور، امروز با جضور در پای صندوق های رای حماسه دیگری آفریدند.