سرویس عکس سرویس عکس

نشست خبری کمیته تألیف، تدوین و تولیدات کنگره ملی 4000شهید استان یزد

نشست خبری کمیته تألیف، تدوین و تولیدات کنگره ملی 4000شهید استان یزدبه گزارش یزدرسا، برنامه های کمیته تألیف، تدوین و تولیدات کنگره ملی 4000هزار شهید استان دارالعلم و دارالعباده یزد در نشستی با حضور اصحاب رسانه تشریح شد.