شناسه : 30489097


امام جمعه موقت اردکان نسبت به برخي از سخنان مسئولين واکنش نشان داد.

به گزارش یزدرسا، به نقل از  اردکان گويا؛
آدرس کوتاه :