سرویس عکس سرویس عکس

پخت آش نذری امام حسین(ع) در یزد به روایت تصویر


یزد رسا؛ طبق سنتی هر ساله آش گندم به عنوان نذری سنتی یزدی ها پخت شده و بین مردم توزیع می شود.