شناسه : 7307184
یادداشت


در حالی که کودکان یزدی در شب 27 ماه رمضان با شادی و شور، آیین دوست دوست را برگزار کردند؛ کودکان فلسطینی از صدای شلیک گلوله های اسرائیلی شب را تا به صبح روز قدس چشم بر هم نمی گذارند.

به گزارش یزدرسا، پیگاه اطلاع رسانی یزدبانو طی یادداشتی نوشت:
یزدی ها به ویژه کودکان یزدی سالیان سال است که همچون برخی نقاط دیگر کشور، آیین سنتی و معنوی « دوست دوست» را در شب 27 رمضان برگزار می کنند و کودکان با شادی و شوری وصف ناپذیر به درب  خانه همسایگان می روند و طلب هدیه می کنند.

کودکان یزدی شعر می خوانند « دوست دوست دوست علی ام ...» و صاحبخانه نیز که از قبل منتظر چنین لحظه ای است درب را به رویشان می گشاید و به آنان هدیه و خوراکی می دهد.

کودکان فلسطینی بیش از 50 سال است که آموخته اند که نباید تنهایی بیرون بروند شاید با شلیک گلوله سربازان اسرائیلی مواجه شوند و دیگر به خانه بازنگردند.

کودکان فلسطینی سالیان سال است که آموخته اند نباید درب هر منزلی را بزنند شاید او یک اسرائیلی باشد وبا سیلی از آنان استقبال کند.

کودکان فلسطینی می دانند که نباید درب را به روی هر کسی بگشایند شاید او یک گرگ صفت اسرائیلی باشد که آمده باشد او و خانواده اش را به رگبار گلوله ببندد.

وقتی رمضان از راه می رسد کودکان یزدی با شور و نشاط بر سفره سحری و افطاری حاضر می شوند و کودکانی که طاقت بیشتری دارند روزه خود را تمام می کنند و کوچکتر ها روزه کله گنجشکی می گیرند.

کودکان فلسطینی هرگاه که رمضان از راه می رسد نمی دانند که آیا به آخر می رسانند یا ؟ آنان هرگاه که سفره سحری و افطار را پهن می کنند دلهره دارند که آیا به جای آب و غذا، گلوله نصیب آنان خواهد شد؟

بسیاری از کودکان غزه در ماه رمضان امسال با صدای گلوله برای سحری خوردن بیدار شدند و بسیاری از آنان در سفره سحری به آسمان پرگشودند و اسرائیلی ها برای بسیاری از خانواده های کودکان، سفره خون و موشک پهن کردند.

آی مردم یزد! امشب اگر دوستان علی به درب خانه شما آمدند و شما به گرمی از آنان استقبال کردید؛ امشب به درب خانه کودکان فلسطینی دشمنان علی(ع) رفتند و صدای کودکان را با گلوله خاموش کردند.

کودکان فلسطینی سحر و افطار شبهای رمضان هرگاه که سفره را می گشودند به چهره پدر و مادر و خواهر و برارد خود خوب نگاه می کردند و می ترسیدند که شاید این آخرین دیدار آنان باشد و شاید همگی به آسمان بال بگشایند.

آی مردم یزد! اگر شما امشب در کوچه های شهر صدای « دوست دوست» شنیدید؛ کودکان فلسطینی صدای ناله و فریاد کودکان زخمی و یتیم شده و صدای گلوله ها را شنیدند.

امشب کودکان فلسطینی به امید فریاد شما در راهپیمایی روز قدس خود را به صبح روز قدس می رسانند.

اکنون طی 10 روز گذشته بیش  از 500 زن و کودک فلسطینی به شهادت رسیده اند و خانواده هایی هم بودند که دیگر هیچکدامشان نتوانستند در غم دوری یکدیگر اشک بریزند و دسته جمعی به شهادت رسیدند.

اخبار آخرین آمار شهدا را 800 نفر اعلام می کند که حتی از کشتار مردم غزه در سالهای 2008 و 2009 هم بیشتر ست.

کودک شیرخوار و مادری را دیدم که پدر بر جنازه آنان می گریست.

صدای آه و ناله کودکان زخمی بسیاری از بیمارستانهای غزه شنده می شود.

صدای فریاد و ناله کودکان و زنان بسیاری در خیابانهای غزه شنیده می شود که دیگر خانه ای برای پناه گرفتن ندارند و شب را تا به صبح در گوش و کنار شهر صبح می کنند.

اکنون روز قدس فرارسیده است .پس بشتابید و هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا و اسرائیل بکشید.

بشتابید و اشک را از گونه های کودکان یتیم و گریان فلسطینی و غزه ای پاک کنید.

بشتابید؛ الیس بصبح قریب
آدرس کوتاه :