سرویس عکس سرویس عکس

پیرامون ما از نمای نزدیک

پیرامون ما از نمای نزدیکبه گزارش یزدرسا، شاید در دنیای پیرامون ما اشیا و موجوداتی باشند که هزاران دفعه به ان ها نگاه کرده ایم اما هرگز به برخی جزئیات آن ها پی نبرده باشیم.

دیدن محیط پیرامونمان از نمای نزدیک شاید ما از انچه در کنارمان می گذرد حساس تر کند و اینبار به ان ها بیشتر توجه کنیم.