شناسه : 38016643
پاسخی به هوچی گری مغرضانه برخی ها در اردکان

۲۰سال سکوت ۲۰ روز مطالبه!


کسانی امروز مطالبه گر آب اردکان از نماینده جدید هستند که مردم حمایت ها و سکوت های همراه با تائید شان را در دوران ۲۰ ساله نماینده سابق فراموش نمی کنند.

به گزارش یزد رسا؛ کانال های حامی نماینده سابق اردکان در اقدامی هماهنگ با هجمه  به محمدرضا دشتی نماینده اردکان از وی به خاطر سفر به خوزستان به همراه جمع دیگری از نمایندگان آن هم برای حل مشکل آب انتقاد کردند. دستاویز این عده برای این هجمه مشکل آب شرب اردکان بود.
جالب اینجاست کسانی امروز مطالبه گر آب اردکان از نماینده جدید هستند که مردم حمایت ها و سکوت های همراه با تائید شان را در دوران ۲۰ ساله نماینده سابق فراموش نمی کنند. چرا که مردم هوشیارند و رفتارهای متناقض این دسته را می بینند و می فهمند.
اکنون که دوران ۲۰ ساله نماینده سابق اردکان به پایان رسیده است عده ای که تنها اقدامات مثبت جناب نماینده را برجسته می کردند و معتقد بودند ضعفی وجود ندارد مطالبه گر شده اند. 
مطالبه گری بد نیست خیلی هم خوب! ولی چطور عده ای توقع دارند مشکلی که باعث و بانی اش دیگران بوده اند و در طول دوران ۲۰ ساله خود مشکل را حل نکرده اند در ۲۰ روز نمایندگی دوره جدید حل شود؟! قصه پرغصه آب مردم اردکان از همین قبیل است. براستی اگر غم مردم دارید چرا در این 20 سال مطالبه گری نکردید؟ مشکل آب اردکان در همین چند روز ایجاد شده؟ تا قبل از این کجا بودید؟ 
و سوال مهم تر اینکه آیا حل شدن مشکل آب شرب هموطنان در گوشه ای از این کشور پهناور ضرری به شما می رساند که اینگونه آن را مستمسک عقده گشایی قرار داده اید؟!
 آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.