حالت تاریک
چهارشنبه, 15 آذر 1402
گزارش تصویری؛

تخریب آثار باستانی مهریز به اسم توسعه

تخریب آثار باستانی مهریز به اسم توسعه

آثار باستانی متعدد مزارع شور شهرستان مهریز در سایه غفلت و بی توجهی مسئولان و به اسم توسعه شهرها در حال نابودی است.

تخریب آثار باستانی مهریز به اسم توسعه
تخریب آثار باستانی مهریز به اسم توسعه
تخریب آثار باستانی مهریز به اسم توسعه
تخریب آثار باستانی مهریز به اسم توسعه
تخریب آثار باستانی مهریز به اسم توسعه
تخریب آثار باستانی مهریز به اسم توسعه
تخریب آثار باستانی مهریز به اسم توسعه
تخریب آثار باستانی مهریز به اسم توسعه
تخریب آثار باستانی مهریز به اسم توسعه
تخریب آثار باستانی مهریز به اسم توسعه
تخریب آثار باستانی مهریز به اسم توسعه
تخریب آثار باستانی مهریز به اسم توسعه
تخریب آثار باستانی مهریز به اسم توسعه
تخریب آثار باستانی مهریز به اسم توسعه
تخریب آثار باستانی مهریز به اسم توسعه
تخریب آثار باستانی مهریز به اسم توسعه
تخریب آثار باستانی مهریز به اسم توسعه
تخریب آثار باستانی مهریز به اسم توسعه
تخریب آثار باستانی مهریز به اسم توسعه
تخریب آثار باستانی مهریز به اسم توسعه
تخریب آثار باستانی مهریز به اسم توسعه
تخریب آثار باستانی مهریز به اسم توسعه
تخریب آثار باستانی مهریز به اسم توسعه
تخریب آثار باستانی مهریز به اسم توسعه
تخریب آثار باستانی مهریز به اسم توسعه

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از